Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej – geneza – rozwój – przyszłość. Wydanie 1

Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej – geneza, rozwój, przyszłość, Marian G. Brodzniński

Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej – geneza – rozwój – przyszłość. Wydanie 1

Autor: Marian G. Brodziński

ISBN papier: 978-83-64691-06-5

ISBN e-book: 978-83-64691-05-8

Premiera: lipiec 2014

Oprawa: miękka / twarda

Format: 170 x 240

Liczba stron: 514

Waga: 0,879 kg (miękka) / 0,885 kg (twarda)

Cena detaliczna: 74,90 zł (miękka) / 89,90 zł (twarda)

Opis:

Cała spółdzielczość wiejska i rolnicza w jednej książce

Publikacja skierowana do działaczy gospodarczych, polityków oraz młodzieży uczącej się i studiującej oraz wszystkich próbujących zgłębić problematykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce.

  W książce:
 1. dokonano krótkiej charakterystyki historyczno-ideologicznych uwarunkowań powstawania i rozwoju spółdzielczości na ziemiach polskich, przeanalizowano odbudowę i rozwój spółdzielczości w okresie II Rzeczypospolitej.
 2. pokazano, jak w Polsce Ludowej przebiegały procesy rozwoju i udziału spółdzielczości w unowocześnianiu wsi i rolnictwa oraz jaki był jej udział w odbudowie kraju po zniszczeniach wojennych.
 3. zaprezentowano główne problemy, jakie spółdzielczość wiejska musi rozwiązywać (musi się z nimi uporać), aby poszerzać i umacniać zaufanie członków-użytkowników, społeczności lokalnych, władz państwowych i samorządowych oraz zdobywać stałe rynkowe przewagi konkurencyjne (nie tylko niszowe).
 4. naświetlono problematykę szans i zagrożeń rozwoju spółdzielczości wiejskiej i rolniczej w Polsce.

Książkę poleca Krajowa Rada Spółdzielcza
COOP logo spółdzielczości

„…prof. dr hab. Marian G. Brodziński napisał kolejną wartościową pracę, która powinna odegrać istotną rolę w przezwyciężaniu kryzysu i nakreślaniu wizji reaktywacji spółdzielczości w Polsce […]. Dzieło to zostało przygotowane dzięki wyjątkowo dobremu rozpoznaniu sytuacji i głębokiemu znawstwu problemów spółdzielczości wiejskiej i rolniczej, która jest od lat naukowo-badawczą pasją autora. Podnosi on otwarcie to, co powinno zmienić się w ideologii, organizacji i prawie spółdzielczym […]. Praca fragmentami bywa krytyczna, ale budująca i zmuszająca Czytelnika do myślenia. Niekwestionowana kompetencja prof. Brodzińskiego uczyniła, że przygotował On wysoce wartościową pracę «w jednej książce» dotyczącą rozległych kwestii wspomnianej spółdzielczości […]. Na rynku księgarskim stanowi ona wszechstronną i najbardziej głęboką merytoryczną ocenę szans i zagrożeń rozwoju spółdzielczości wiejskiej i rolniczej w Polsce…”.
(z recenzji prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza)


Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Spółdzielczość wiejska na terenie poszczególnych zaborów ziem polskich do roku 1918

 1. Początki ruchu spółdzielczego na ziemiach polskich
 2. Spółdzielczość na ziemiach polskich do roku 1914
  1. Spółdzielczość wiejska w zaborze pruskim
  2. Spółdzielczość wiejska w zaborze austriackim
  3. Spółdzielczość wiejska w zaborze rosyjskim
 3. Spółdzielczość polska w czasie I wojny światowej

Rozdział 2
Spółdzielczość wiejska w okresie międzywojennym i w czasie okupacji hitlerowskiej

 1. Spółdzielczość w niepodległej II Rzeczypospolitej
 2. Konsolidacja spółdzielczości w okresie międzywojennym
  1. Bankowość spółdzielcza w okresie międzywojennym
 3. Spółdzielczość w okresie okupacji hitlerowskiej

Rozdział 3
Chrześcijaństwo w rozwoju ideologii spółdzielczości i polskości

 1. Chrześcijańskie korzenie kooperacji
 2. Duchowni twórcami spółdzielni

Rozdział 4
Spółdzielczość wiejska i rolnicza w latach Polski Ludowej (1945–1989).

 1. Spółdzielczość w pierwszych latach po wyzwoleniu kraju spod okupacji hitlerowskiej
 2. Odbudowa i rozwój spółdzielczości w ujęciu branżowym
  1. Gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”
  2. Spółdzielczość mleczarska
  3. Spółdzielczość ogrodniczo-pszczelarska
  4. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne (RSP)
  5. Spółdzielnie kółek rolniczych (SKR)
  6. Spółdzielnie rękodzieła ludowego i artystycznego
  7. Bankowość spółdzielcza
 3. Odbudowa i rozwój spółdzielczych struktur organizacyjno-gospodarczych

Rozdział 5
Główne problemy organizacyjno‑gospodarcze spółdzielczości obsługującej wieś i rolnictwo po roku 1989

 1. Ogólna charakterystyka przeobrażeń w spółdzielczości
 2. Problematyka rozwojowa spółdzielczości wiejskiej w ujęciu branżowym
  1. Gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”
  2. Spółdzielczość mleczarska
  3. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne (RSP)
  4. Spółdzielnie kółek rolniczych (SKR)
  5. Spółdzielczość ogrodnicza i pszczelarska (SOiP)
  6. Spółdzielnie rękodzieła ludowego i artystycznego
  7. Bankowość spółdzielcza
 3. Grupy producentów rolnych szansą na rozwój spółdzielczości wiejskiej
 4. Organizacja i rozwój działalności spółdzielczej
 5. Usługi produkcyjno-bytowe dla ludności wiejskiej i rolniczej
  1. Problemy rozwojowe usług produkcyjno-bytowych

Rozdział 6
Społeczno‑gospodarcze przemiany w spółdzielczości wiejskiej po roku 1989

 1. Przemiany w funkcjonowaniu spółdzielczości
 2. Spółdzielczość w gospodarce narodowej
  1. Zmiany w liczbie spółdzielni
  2. Zatrudnienie w spółdzielczości
  3. Udział spółdzielczości w przetwórstwie żywnościowym i w innych gałęziach przemysłu
  4. Udział spółdzielczości w handlu detalicznym
  5. Udział spółdzielczości w nakładach inwestycyjnych oraz w tworzeniu dochodu narodowego
  6. Sytuacja finansowa spółdzielni

Rozdział 7
Współczesne szanse i zagrożenia rozwoju spółdzielczości wiejskiej

 1. Problemy rozwoju i funkcjonowania spółdzielczości
 2. Szanse i zagrożenia rozwoju spółdzielczości
 3. Założenia i kierunki rozwoju spółdzielczości
 4. Współczesne zarządzanie spółdzielnią jako warunek jej rozwoju
 5. Wartość przedsiębiorstwa spółdzielczego

Rozdział 8
Spółdzielczość wiejska w krajach bardziej rozwiniętych ekonomicznie (ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE-15 i Japonii)

 1. Spółdzielczość w gospodarce światowej
  1. Przekształcenie spółdzielni w spółki prawa handlowego w krajach bardziej rozwiniętych ekonomicznie (na przykładzie wybranych krajów UE-15 oraz Japonii)
 2. Spółdzielczość w wybranych krajach UE-15 oraz Japonii
  1. Spółdzielczość wiejska w Finlandii
  2. Spółdzielczość w Danii
  3. Spółdzielczość w Holandii
  4. Spółdzielczość w Hiszpanii
  5. Spółdzielczość wiejska i rolnicza w Niemczech
  6. Spółdzielczość we Francji
  7. Spółdzielczość wiejska i rolnicza w Wielkiej Brytanii
  8. Spółdzielczość wiejska i rolnicza we Włoszech
  9. Rozwój spółdzielczości wiejskiej w wybranych krajach UE-15
  10. Spółdzielczość wiejska i rolnicza w Japonii
 3. Czynniki decydujące o rozwoju spółdzielczości
 4. Rozwój spółdzielczości w integrującej się gospodarce

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Zapisz się na NEWSLETTER

KONTAKT

tel. 506 196 006

e-mail: wydawnictwo@frel.pl