Kim są nasi autorzy

autor książek z dziedziny etyki i ekonomii Zdzisław Bombera


prof. zw. Zdzisław Bombera

Edukował się w Hrubieszowie, w Liceum im. Stanisława Staszica. Nauczał: w Wyższej Szkole Ekonomicznej, później Akademii im. Oskara Lange, obecnie Uniwersytet, a także na Politechnice Warszawskiej, w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie, w Instytucie Ekonomicznym w Moskwie, w Wyższej Szkole Ekonomicznej z siedzibą w Nisku, obecnie w Stalowej Woli. Aktualnie w „ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie (wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomiczna).

Był dziekanem, prorektorem i rektorem. Całe życie związany z uczelnią wyższą. Wypromował kilkuset licencjatów i magistrów oraz 15 doktorów.

Autor kilkudziesięciu monografii i opracowań.

autor książek o spółdzielczości Marian G. Brodziński


prof. Marian G. Brodziński

Wieloletni pracownik naukowo-badawczy (adiunkt, docent). Kierownik Zakładu Badań Ekonomicznych w Spółdzielczym Instytucie Badawczym oraz przez dwie kadencje dyrektor tegoż instytutu. Od roku 2006 profesor zwyczajny doktor habilitowany. Tytuł magistra inżyniera ekonomiki rolnictwa uzyskał na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie w 1969 r. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych zaś uzyskał (na podstawie rozprawy pt. Rolnictwo i polityka rolna Finlandii) na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie w 1974 r. W roku 1983 przeprowadził przewód habilitacyjny na Wydziale Ekonomiki Produkcji AE w Krakowie, gdzie na podstawie rozprawy pt. Związki produkcji i rynku rolnego, wykładu i kolokwium habilitacyjnego uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie planowania i polityki gospodarczej. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach ekonomiki rolnictwa i polityki gospodarczej oraz gospodarki regionalnej i lokalnej. Szczególnym przedmiotem jego studiów i badań jest jednak problematyka gospodarki spółdzielczej i teorii spółdzielczości. Zagadnieniom tym poświęcił on większość czasu w swojej pracy naukowo-badawczej.

Organizator i współorganizator kilku międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących problematyki spółdzielczości, wsi i rolnictwa. Jest autorem ok. 260 publikacji, w tym są książki, monografie, artykuły, ekspertyzy, recenzje. Spośród nich warto wymienić takie tytuły książkowe, jak: Rolnictwo i polityka rolna Finlandii (1976), Związki produkcji i rynku rolnego (1980), Upowszechnianie postępu rolniczego przez spółdzielczość „Samopomoc Chłopska” (1987), Spółdzielczość mleczarska w procesie upowszechniania postępu rolniczego jako czynnika wzrostu produkcji i skupu mleka (1990), Dylematy rozwoju spółdzielczości w Polsce (1999), Mieszkalnictwo w gospodarce rynkowej (ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości mieszkaniowej) (współautor, 2004), Spółdzielczość obsługująca wieś i rolnictwo w okresie przekształceń ustrojowych (2005), Spółdzielnie. Ich członkowie i samorządy jako kapitał warunkujący przezwyciężenie kryzysu i odbudowę spółdzielczości wiejskiej w Polsce (2010), Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej – geneza – rozwój – przyszłość (2014).

autor książeki Ryby morskie i słodkowodne Polski


dr hab. Robert Czerniawski

Dr hab. Robert Czerniawski (ur. 1975) – zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu Szczecińskiego; kierownik Katedry Zoologii Ogólnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego; hydrobiolog, ichtiolog, ekolog wód. Absolwent Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych uzyskał na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Podstawą jego pracy naukowo-badawczej jest ocena warunków najsilniej wpływających na kształtowanie się struktur gatunkowych i ilościowych ryb w rzekach oraz struktur nietypowych dla rzek grup bezkręgowców, głównie zooplanktonu.

Autor książki: Ryby morskie i słodkowodne Polski (2016).

autor książeki Ryby morskie i słodkowodne Polski


dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski

Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski – ukończył studia w 1999 r. na kierunku Rybactwo i Ochrona Wód na Wydziale Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie. W listopadzie 2003 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwa. W swoich badaniach zajmuje się głównie analizami ichtiologicznymi wyjaśniającymi aktualny stan na temat populacji różnych gatunków ryb i perspektywy jego rozwoju oraz charakterystykę populacyjną i ekologiczną inwazyjnych gatunków zwierząt wodnych, w szczególności skorupiaków. W tym zakresie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi (m.in. Università di Bari we Włoszech, Museum of Natural and Cultural History w Szwecji, University of Gothenburg w Szwecji, Smithsonian Environmental Research Centre w USA).

Jest autorem lub współautorem 83 prac naukowych i doniesień zjazdowych, w tym 43 w języku polskim i zagranicznych czasopismach naukowych, kilkunastu rozdziałów w monografiach i dwóch książek. Za działalność naukową był kilkukrotnie nagradzany przez rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnie ZUT w Szczecinie), a także uhonorowany nagrodą marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskim Noblem za badania nad rozprzestrzenianiem się użytkowych organizmów wodnych na Pomorzu Zachodnim.

W marcu 2014 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk biologicznych, przedstawiając rozprawę pt. „Adaptacje biologiczne inwazyjnych gatunków krabów, Eriocheir sinensis H. Milne. Edwards i Rhithropanopeus harrisii Gould w środowisku estuarium Odry”. Brał udział w ośmiu projektach naukowo-badawczych. Jest członkiem kolegium redakcyjnego amerykańskiego czasopisma naukowego „Aquatic Science and Technology”, polskiego czasopisma naukowego „Acta Ichthyologica et Piscatoria” oraz konsultantem naukowym magazynu nurkowego „Podwodny Świat”. Przynależy do trzech ogólnopolskich towarzystw naukowych oraz jest ekspertem bazy NOBANIS ds. inwazyjnych gatunków zwierząt (IOP Kraków). Był promotorem 23 prac magisterskich i inżynierskich oraz recenzentem jednej rozprawy doktorskiej, a także ponad 20 prac magisterskich i 10 inżynierskich.

Autor książki: Ryby morskie i słodkowodne Polski (2016).

Maria Sitarz-Jarzyńska - autorka książek z dziedziny fizyki


dr Maria Sitarz-Jarzyńska

Tytuł magistra fizyki uzyskała na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym WSP w Częstochowie w 1980 r. Stopień naukowy doktora nauk fizycznych z zakresu fizyki otrzymała na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2010 r.

Wieloletni nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Budowlanych w Piotrkowie Trybunalskim. Nauczyciel akademicki – starszy wykładowca Zamiejscowego Wydziału Nauk Technicznych w Piotrkowie Trybunalskim Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Pełniła funkcję dziekana Zamiejscowego Wydziału Nauk Technicznych w Piotrkowie Trybunalskim Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Autorka publikacji w międzynarodowych specjalistycznych czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, takich jak „The Journal of Membrane Science”, „Desalination”, „Central European Journal of Physic” czy „Acta Societatis Botanicorum Poloniae”. Prace te stanowią istotny wkład w rozwój nauk fizycznych z dziedziny transportu membranowego. Chodzi m.in. o wyprowadzenie nowego wzoru na współczynnik filtracji membrany. Jest współautorką patentu udzielonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – „Biuletyn Urzędu Patentowego” 2016, nr 4 (1099), Warszawa, 15 lutego 2016 r.

Za dorobek zawodowy w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz szczególne zasługi dla oświaty, a także dorobek naukowy została wyróżniona: Nagrodą Inspektora Oświaty (1986), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (2008), członkowstwem w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Twórczych (2008), Nagrodą Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (2010), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2012) oraz Honorowym tytułem Profesora Oświaty (2015). Pochodzi z patriotycznej rodziny. Dziadek Marcin Sitarz walczył na froncie I wojny światowej o niepodległość Polski.

Autorka książki: Transport membranowy substancji w układach nieelektrolitycznych. Matematyczny opis równaniami Kedem-Katchalsky’ego (2018).

Joanna Jasińska - autorka książek z dziedziny ekonomii i zarządzania


dr Joanna Jasińska, prof. nadz., MBA

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia MBA, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia oraz studia menedżerskie. Specjalista w zakresie zdrowia publicznego i medycyny społecznej. Jest absolwentką studiów podyplomowych zarządzania projektami Unii Europejskiej. Do najważniejszych dziedzin specjalizacji naukowej należy ekonomika i zarządzanie organizacjami, zarządzanie zmianami w organizacjach oraz human resources. Posiada ścisłe powiązania z praktyką gospodarczą poprzez wieloletnią pracę na stanowiskach kierowniczych. Brała aktywny udział w projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Jest autorem i koordynatorem kilkudziesięciu prac konsultingowych wykonywanych w ramach strategii lokalnych z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, restrukturyzacji oraz zmian organizacyjnych przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Towarzystwa Naukowego Prakseologii oraz Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.

Autorka książki: Zmiany w organizacjach. Sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu (2015).

autor książek z dziedziny ekonomii i finansów Romuald Poliński


prof. dr hab. Romuald Poliński

– doktor habilitowany nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor szkół wyższych w Warszawie. Był doradcą prezesa Rady Ministrów, dyrektorem departamentu w centrali banku, doradcą/radcą Ministra Finansów, wiceministrem, rektorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Jest kierownikiem Katedry Finansów i Bankowości. Autor wielu publikacji książkowych i innych studiów na temat polityki ekonomicznej, finansów i bankowości oraz Unii Europejskiej. Członek Washington Academy of Sciences.

– PhD, Doctor of Sciences (Economics), a graduate from the Faculty of Political Economy at University of Warsaw, professor of colleges and universities in Warsaw. He used to be the Prime Minister’s councillor, the director of department in the central office of bank, the adviser and councillor of the Minister of Finance, vice-minister, the rector of College of Economics. He is the author of numerous publications and various studies in the field of economic policy, finance, banking and the European Union. A member of the Washington Academy of Sciences.

Autor książki Problemy strefy euro (2015).

autor książek z dziedziny wyceny nieruchomości Mieczysław Prystupa


prof. Mieczysław Prystupa

Dr hab. inż Mieczysław Prystupa jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. W roku 1979 Rada Naukowa Wydziału Inżynierii Lądowej PW nadała mu stopień naukowy doktora nauk technicznych. W 1997 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Jako rzeczoznawca majątkowy ma bogate, ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw. Posiada również licencję zawodową zarządcy nieruchomości.

Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – podkomisji ds. szacowania nieruchomości. Wieloletni kierownik studiów podyplomowych w zakresie wycen nieruchomości na Politechnice Warszawskiej oraz innych uczelniach. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Autor ponad 100 publikacji w dziedzinie metodologii wycen nieruchomości oraz teorii organizacji, w tym 10 publikacji książkowych. Od 1994 r. pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”, czaspisma Polskiej Federacji Stowarzyszeń Majątkowych. Przewodniczący zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Autor książki Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym (2016).

prof. Bogusław Sawicki


prof. dr hab. Bogusław Sawicki prof. zw.

Ukończył podyplomowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, podyplomowe studia w zakresie europeistyki na UMCS w Lublinie, uzyskał dyplom Szkoły Wiedzy o Terenie w Lubelskiej Szkole Biznesu, dyplom turystyki rekreacyjnej i specjalistycznej w Eureka-Italia. Odbył staże zagraniczne w zakresie turystyki i rekreacji, m.in. we Włoszech i Grenadzie, brał udział w szkoleniach z tego zakresu.

Współpracuje z licznymi podmiotami rynku turystycznego oraz Lubelską Lokalną Organizacją Turystyczną, Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną. Brał udział w licznych projektach UE szkolących kadry turystyczne. Prowadzi badania z zakresu turystyki i rekreacji.

Autor ok. 180 publikacji naukowych, a w tym 3 książek; jest promotorem ponad 300 prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich z zakresu turystyki i rekreacji oraz agroturystyki.

Redaktor książki Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki (2014).

autork książek historycznych


Wiesław Skibiński

Urodzony w Łucku na Wołyniu w roku 1944, po ukończeniu historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1969 r. pracował jako kustosz Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Jest autorem licznych artykułów naukowych o metryce artystycznej architektury i sztuki regionu brzeskiego. Współpracując z zespołem redakcyjnym „Kuriera Brzeskiego”, opublikował na jego łamach około stu artykułów popularno-naukowych o historii i sztuce regionu brzeskiego. Jest odkrywcą bogactwa wyobraźni i piękna sztuki renesansowej perły renesansu śląskiego. W roku 2002 przetłumaczył i wydał własnym sumptem „Legendy Brzegu i okolic”.

Był czynnym uczestnikiem akcji opieki i ratowania zabytków brzeskich w tutejszym Oddziale Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, za które uzyskał odznaczenie państwowe.

Autork książki Życie codzienne w dawnym Brzegu. Od czasów najdawniejszych do połowy XX stulecia (wydanie 2) (2016).

autorka reportaży Agnieszka Szwajgier


Agnieszka Szwajgier

Studiowała dokumentalistykę na Uniwersytecie Warszawskim, psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i obój barokowy w Akademii Muzycznej w Łodzi. Kierownik artystyczny zespołu renesansowego Alta, działającego przy Muzeum Lubelskim. Miłośniczka wszelkich instrumentów dętych i podwójnego stroika. Jej drugą miłością, zaraz po muzyce, jest dziennikarstwo. Przez kilka lat nagrywała materiały dla Polskiego Radia Lublin i współpracowała ze stołeczną „Gazetą Wyborczą”. Obecnie współpracuje z wydawnictwami literackimi i z magazynem internetowym Kultura Enter. Autorka reportaży podróżniczych dla etraveler.pl, wielokrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów, Rektora KUL i Prezydenta Miasta Lublin.

Autorka książki Co myślą o sobie DZIENNIKARZE (2016).

autorka publikacji z dziedziny medycyny Ida Wiszomirska


dr Ida Wiszomirska, prof. nadz.

Od 1995 roku nauczyciel akademicki specjalizujący się w anatomii prawidłowej człowieka i kinezjologii w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Od 2012 roku Kierownik Zakładu Anatomii i Kinezjologii Wydziału Rehabilitacji AWF. Od 2004 roku doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej. Autorka podręcznika „Anatomia układu ruchu człowieka”. Współautorka podręcznika - Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie oraz monografii – Wartości normatywne do oceny asymetrii chodu i postawy stojącej człowieka. Twórca treści programowych wykładów i ćwiczeń do kinezjologii – wyróżnionych nagrodą indywidualną III stopnia Rektora AWF. Autorka ponad 40 oryginalnych prac naukowych z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (IF 6,79 i MNiSW 215). Czynny udział w kilkunastu konferencjach i projektach badawczych. Aktualnie współwykonawca 3 grantów (PB; 73, 79, 84) oraz 2 projektów badań statutowych.

Dorobek autorki można śledzić na portalu www.researchgate.net.

Autorka książki uwielbianej przez studentów fizjoterapii Anatomia układu ruchu człowieka (2015).

Zapisz się na NEWSLETTER

KONTAKT

tel. 506 196 006

e-mail: wydawnictwo@frel.pl