Problemy strefy euro. Wydanie I

Problemy strefy euro

Autor: Romuald Poliński

ISBN papier: 978-83-64691-11-9

Premiera: lipiec 2015

Oprawa: miękka

Format: 145 x 220

Liczba stron: 132

Waga: 0,3 kg

Cena detaliczna: 29,90 zł

Opis:

Celem niniejszego studium jest analiza i ocena funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, jej kryzysu i przeprowadzanych reform, a także określenie istotnych przesłanek oraz kierunków realizacji tego projektu integracyjnego, mającego ważne znaczenie nie tylko dla państw członkowskich Unii Europejskiej, ale również dla całej Europy.

Kryzys strefy euro zapoczątkowany w 2008 r. był splotem wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Mimo podjęcia w latach 2011–2014 reform systemu zarządzania gospodarczego strefa euro nie stała się stabilnym obszarem walutowym, a Unia Gospodarcza i Walutowa – procesem pełnowymiarowym i zakończonym.

Książka przedstawia następujące zagadnienia:

– geneza i historia UGiW;
– warunki przyjęcia jednolitej waluty euro;
– koszty i zagrożenia przyjęcia waluty euro;
– korzyści przyjęcia waluty euro;
– koordynacja polityki gospodarczej w strefie euro;
– organizacja, mandat i funkcjonowanie bankowości centralnej w strefie euro;
– strategia integracji Polski ze strefą euro;
– kryzys strefy euro – przyczyny i przebieg;
– reformy systemu zarządzania gospodarczego w strefie euro, nowy mechanizm stabilności finansowej i unia bankowa.


Spis treści

Streszczenie (7)
Słowa kluczowe (9)

Summary (11)
Key words (13)

Wstęp (15)

1. Geneza i historia Unii Gospodarczej i Walutowej (19)
The Genesis and History of the Economic and Monetary Union

2. Warunki przyjęcia jednolitej waluty euro (37)
Terms and Conditions of Accepting Euro Currency

3. Koszty i zagrożenia przyjęcia waluty euro (43)
Costs and Threats of Accepting Euro Currency

3.1. Koszty przyjęcia euro (43)
3.2. Zagrożenia przyjęcia euro (45)

4. Korzyści przyjęcia waluty euro (51)
Benefits of Accepting Euro Currency

4.1. Korzyści krótkookresowe (51)
4.2. Korzyści długookresowe (54)

5. Koordynacja polityki gospodarczej w strefie euro (61)
Coordination of Economic Policy within the Euro Zone

6. Organizacja, mandat i funkcjonowanie bankowości centralnej w strefie euro (73)
Organization, Mandate and Functioning of Central Banking within the Euro Zone

7. Strategia integracji Polski ze strefą euro (79)
Strategy of Polish Integration within the Euro Zone

8. Kryzys strefy euro – przyczyny i przebieg (89)
Crisis of the Euro Zone – Causes and Course

8.1. Przyczyny kryzysu strefy euro (89)
8.2. Przebieg kryzysu i reakcja instytucji decyzyjnych Unii Europejskiej (93)

9. Reformy systemu zarządzania gospodarczego w strefie euro, nowy mechanizm stabilności finansowej i unia bankowa (97)
Reforms of the System of Economic Governance in the Euro Zone, New Mechanism of Financial Stability and Banking Union

9.1. Geneza reform (97)
9.2. Koordynacja polityk budżetowych (100)
9.3. Procedura nadmiernych nierównowag makroekonomicznych (104)
9.4. Koordynacja ex ante polityk gospodarczych (106)
9.5. Stabilność finansowa – instytucje nadzoru i unia bankowa (108)
9.6. Zarządzanie kryzysem (113)

Zakończenie (117)

Literatura (121)
Akty prawne i inne akty (124)
Strony internetowe (130)

Zapisz się na NEWSLETTER

KONTAKT

tel. 506 196 006

e-mail: wydawnictwo@frel.pl