Pedagogika czasu wolnego. Wydanie 3 zaktualizowane

Pedagogika czasu wolnego. Wydanie III zaktualizowane

Autor: Jan Pięta

ISBN papier: 978-83-64691-00-3

ISBN e-book: 978-83-64691-01-0

Premiera: marzec 2014

Oprawa: miękka

Format: 170 x 240

Liczba stron: 280

Waga: 0,421 kg

Cena detaliczna: 49,90 zł

Opis:

Jak świadomie i efektywnie wykorzystać czas wolny?
Napisany w sposób czytelny i zrozumiały podręcznik dla tych, którzy wciąż mają za mało czasu wolnego lub też nie mają pomysłu, jak ten czas wypełnić. Książka uświadamia czytelnikowi wartość czasu wolnego oraz podpowiada jakimi treściami można ten czas wypełniać tak, aby odpoczynek był najbardziej efektywny. Autor uczy umiejętności właściwego wypoczynku i organizowania czasu wolnego, przedstawiając jego różne aspekty: terminologiczne, historyczne, pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne.

  Celem tej książki jest:
 1. zapoznanie czytelników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi czasu wolnego i pedagogiki, intencjonalnych i naturalnych środowisk wychowawczych, procesu wychowania i socjalizacji, edukacji ustawicznej, andragogiki i rekreacji;
 2. uświadomienie współczesnych problemów związanych z racjonalnym wykorzystaniem czasu wolnego, wymagających pilnych analiz, sugestii i rozwiązań;
 3. przygotowanie do umiejętnego i wartościowego zdrowotnie, moralnie i kulturalnie spędzania czasu wolnego i dążenia do uzyskiwania wyższej jakości życia.

Książka zastępuje wydania wcześniejsze: ISBN: 83-86990-82-1, ISBN: 978-83-62644-25-4.


Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Zjawisko czasu wolnego

 1. Ustalenia terminologiczne w defi niowaniu czasu wolnego
 2. Budżet czasu
 3. Podstawowe kryterium wydzielenia czasu wolnego z budżetu czasu
 4. Kwestia bezinteresowności działań
 5. Praca zawodowa jako kryterium podziału budżetu czasu
 6. Badanie budżetu czasu

Rozdział 2
Znaczenie zdrowotne odpoczynku

 1. Istota odpoczynku
 2. Przyczyny przewlekłego znużenia i przemęczenia
 3. Odpoczynek nocny i dzienny
 4. Warunki dobrego odpoczynku

Rozdział 3
Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze zabawy

 1. Istota zabawy i jej funkcja wypoczynkowa
 2. Rola zabawy w życiu człowieka
 3. Kompensacyjna funkcja zabawy

Rozdział 4
Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze pracy nad sobą jako funkcji czasu wolnego

 1. Istota pracy nad sobą
 2. Znaczenie wychowawcze pracy nad sobą w czasie wolnym
 3. Znaczenie zdrowotne pracy nad sobą w czasie wolnym
 4. Znaczenie kulturotwórcze pracy nad sobą w czasie wolnym

Rozdział 5
Historia problematyki czasu wolnego

 1. Czas wolny w okresie prehistorycznym
 2. Spędzanie czasu wolnego w starożytności
 3. Formy wczasowania w wiekach średnich
 4. Czas wolny a problemy społeczne epoki nowożytnej

Rozdział 6
Najczęściej praktykowane współczesne formy spędzania czasu wolnego

 1. Turystyka
 2. Sport
 3. Środki masowego przekazu

Rozdział 7
Korzystanie z instytucji kulturalnych jako współczesna forma pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego

 1. Kultura
 2. Instytucje kulturalne o ograniczonym zasięgu społecznym
 3. Teatr
 4. Filharmonia
 5. Wystawa
 6. Muzeum

Rozdział 8
Formy spędzania czasu wolnego o ograniczonej popularności

 1. Samokształcenie
 2. Amatorstwo artystyczne
 3. Majsterkowanie i amatorstwo techniczne
 4. Hodowla amatorska
 5. Zabawy i kontakty towarzyskie
 6. Kolekcjonerstwo
 7. Aktywność społeczna

Rozdział 9
Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego

 1. Przemoc i agresja wśród młodzieży
 2. Subkultury młodzieżowe
 3. New Age – nowa era w dziejach świata a wychowanie
 4. Sekty
 5. Problemy egzystencjalne dzieci ulicy
 6. Próby wyjaśnienia przyczyn przemocy i agresji
 7. Profi laktyka i rewalidacja zachowań dewiacyjnych i patologicznych
 8. Wychowanie do wczasów jako czynnik zmniejszenia agresji

Rozdział 10
Pedagogika i jej metody badawcze

 1. Pedagogika jako nauka
 2. Budowa pedagogiki i jej miejsce w systemie nauk
 3. Źródła i metody badań pedagogicznych
 4. Współzależność pedagogiki i innych nauk
 5. Pedagogika czasu wolnego

Rozdział 11
Wychowanie do wczasów

 1. Wychowanie jako kształtowanie osobowości
 2. Charakterystyka osobowości
 3. Składniki osobowości wewnętrznej
 4. Wychowanie do wczasów jako kształtowanie osobowości
 5. Metody wychowania do wczasów
 6. Wychowawca czasu wolnego

Rozdział 12
Rola środowisk wychowawczych w procesie wychowania i socjalizacji w czasie wolnym

 1. Środowisko wychowawcze
 2. Rola intencjonalnych środowisk wychowawczych w procesie wychowania i socjalizacji w czasie wolnym
 3. Rola naturalnych środowisk wychowawczych w procesie wychowania i socjalizacji w czasie wolnym
 4. Środowisko lokalne i jego znaczenie wychowawcze

Rozdział 13
Harcerskie wzory spędzania czasu wolnego

 1. Organizacje młodzieżowe jako szczególne instytucje wychowania do wczasów
 2. Historia powstania i rozwoju harcerstwa jako systemu wychowania młodzieży
 3. Harcerstwo podczas II wojny światowej i w okresie powojennym
 4. Harcerski styl spędzania czasu wolnego
 5. Sylwetki wychowawców i organizatorów harcerstwa

Rozdział 14
Edukacja permanentna i elementy andragogiki

 1. Edukacja permanentna
 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia andragogiki
 3. Przedmiot i struktura andragogiki
 4. Zadania poznawcze andragogiki

Bibliografia
Wykaz definicji
Spis tabel

Zapisz się na NEWSLETTER

KONTAKT

tel. 506 196 006

e-mail: wydawnictwo@frel.pl